Harmonogram projektu – podstawowe narzędzie planowania.

Pomimo dużej różnorodności w sposobie prowadzenia projektów, która wynika z branży, typu projektu, dostępnych zasobów, sposobu zarządzania, każdy z projektów musi tak samo przejść przez kolejne fazy. Pierwszą z nich będzie etap planowania projektu. Trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek przedsięwzięcie mogło być podejmowane bez przemyślenia i zaplanowania kolejnych kroków. Zwłaszcza w przypadku profesjonalnego prowadzenia projektu należy w fazie planowania określić cel projektu, zaplanować zasoby, rozpisać harmonogram i wyznaczyć zadania. Menedżer projektu ma do dyspozycji narzędzia, dzięki którym może komunikować zespołowi i innym zaangażowanym osobom terminy i fazy projektu. Podstawowym narzędziem będzie w tym wypadku harmonogram projektu.

Co to jest harmonogram projektu?

Harmonogram jest dokumentem lub narzędziem w programie do zarządzania projektami, który akcentuje jakie prace muszą zostać wykonane, porządek ich wykonywania, jakie zasoby będą potrzebne w całym procesie, w jaki sposób zasoby zostaną rozdystrybuowane oraz planowany czas wykonywania poszczególnych zadań. Harmonogram ma zapewnić bazę dla wszystkich tych założeń, a skuteczne zarządzanie projektem ma utrzymywać go na odpowiedniej ścieżce, tak aby odstępstwa od planu były jak najmniejsze.

Harmonogram wdrożenia projektu powinien obejmować:

  • Kamienie milowe
  • Produkty etapów
  • Zadania wymagane do uzyskania produktów etapów
  • Zależności pomiędzy zadaniami i kamieniami milowymi
  • Wymagane zasoby wraz z ich alokacją
  • Daty wymagalności (deadline), zakresy czasowe i czasy trwania zadań.

Harmonogram projektu będzie używany na przestrzeni całego cyklu projektowego oraz do zarządzania portfolio projektowym. Dla branż, które regularnie podejmują się dużych projektów inwestycyjnych, takich jak inżynieryjne, konstrukcyjne, projekty w budownictwie, plan zarządzania projektem jest narzędziem nieustannie aktualizowanym przez odpowiedzialne za ten system osoby.

Podobnie jak wiele innych aspektów zarządzania projektami harmonogramowanie projektu wykonywane jest w iteracjach. Planując projekt menedżer musi oszacować potrzebne czasy, nakłady pracy i zasobów wedle wstępnych założeń i swego doświadczenia. Jednakże każda z tych zmiennych będzie ulegała zmianom, gdy tylko projekt ruszy. Harmonogram projektu jest tworzony zazwyczaj w jego początkowej fazie, lecz odnosić się do niego należy na każdym etapie cyklu życia projektu.

Wsparcie procesu harmonogramowania przez system do zarządzania projektami online.

Korzystanie z programu do zarządzania projektami online, wyposażonego w kreator harmonogramów, jest dużym ułatwieniem w pracy dla menedżera projektu oraz wszystkich członków zespołu. Dzięki temu, że system taki posiada możliwości do komunikowania się, śledzenia zmian, wglądu w aktualne statusy zadań cały projekt przebiega w sposób bardziej zorganizowany i efektywny. Takie systemy do zarządzania projektami zazwyczaj posiadają szablony i przykładowe karty harmonogramu projektu. Inaczej niż w przypadku popularnego programu Microsoft Excel, dedykowane oprogramowanie posiada również możliwości automatyzacji procesów towarzyszących realizacji zadań i projektów, narzędzia do zarządzania zasobami, do przeliczania czasu zadań, itp..

Smartsheet jest platformą chmurową, która umożliwia zespołom i organizacjom planowanie, zarządzanie i raportowanie projektów, pomagając na każdym etapie w szybszym i sprawniejszym działaniu. Zapoznaj się z wersją demonstracyjną i prezentacją Smartsheet.

Testuj Smartsheet

Korzyści z zastosowania programu do harmonogramowania w codziennej praktyce menedżera projektu.

Dobrze przygotowany plan projektu skutkuje wieloma korzyściami na całej przestrzeni jego realizacji. Harmonogram pozwala członkom zespołu i sponsorom na śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, komunikowanie się w odniesieniu do projektu i poszczególnych zadań, raportowanie i ustalanie oczekiwań wobec etapów projektu. Zadania i produkty etapów mogą być właściwie monitorowane, aby zapewnić ich wykonalność w zaplanowanym czasie. W przypadku opóźnień dużo łatwiej jest określić skalę ich wpływu na dalszy ciąg projektu i ostateczny termin zamknięcia. Tym samym łatwiej o podejmowanie właściwych decyzji.

Zarówno czas jak i zasoby są znaczącymi czynnikami mającymi wpływ na budżet projektu. Harmonogram i budżet w programie do zarządzania projektami powinny być skorelowane. Taką możliwość daje Smartsheet, którego arkusze pozwalają na elastyczne projektowanie struktury danych i obliczenia na bazie formuł, dobrze znanych z takich arkuszy jak np. Microsoft Excel. Wbudowana funkcjonalność zarządzania zasobami pozwala na kontrolę zaangażowania członków zespołów w poszczególnych zadaniach i projektach. Tym sposobem można mieć kontrolę nad tym, które z osób posiadają zbyt dużo nałożonych zadań, a które można zaangażować dodatkowo.

pexels-anna-shvets-4226122